Register- och dataskyddsbeskrivning

Dataskydds- och registerbeskrivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999)​.

Uppdaterad 10.3.2021

1. Registrets namn

Mirror Line AB:s kund- och marknadsföringsregister

2. Registeransvarig

Mirror Line AB
559213-0362

Tel. +4670 2080 580
info@mirrorline.se

Person som ansvarar för registerfrågor

Pinja Kalliosaari,
pinja.kalliosaari@mirrorline.fi

Dataskyddsombud

Tiina Saaranluoma,
tiina.saaranluoma@mirrorline.fi

3. Grund för registret och användningssyfte

De personuppgifter som samlas används för att upprätthålla och sköta kundrelationerna, de kontakter som tjänsten förutsätter samt för marknadsföringsändamål.

4. Personuppgifter som sparas i registret

Kontaktuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Företagets namn och FO-nummer

Kunduppgifter:

  • Uppgifter om de produkter som köpts
  • Bläddringshistorik på webbplatsen
  • Övriga uppgifter om kundrelationen

För återförsäljarkunder omfattar registrets datainnehåll kundföretagets namn och FO-nummer, kontaktpersonens telefonnummer, e-postadress, postadress samt uppgifter om vilka tjänster och produkter kundföretaget eller kunden använder samt bläddringshistorik på webbplatsen och övriga uppgifter om kundrelationen.

För marknadsföringens del är registrets datainnehåll e-postadress, namn, telefonnummer och företagets namn för den person som anslutit sig till marknadsföringsregistret samt eventuella andra uppgifter som personen själv har lämnat, såsom anbudsförfrågningar och kontakter, samt uppgifter om användningen av webbplatsen mirrorline.se. Det kan finnas uppgifter om den registrerade som omfattar såväl kund- som marknadsföringsregistrets perspektiv.

5. Stadgeenliga uppgiftskällor

Uppgifterna samlas från den registrerade, med den registrerades samtycke. Den registrerade lämnar själv sina uppgifter i samband med beställning.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna utlämnas inte utanför EU eller Europa.

Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.

Uppgifterna utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför Mirror Line AB.

7. Behandlingens varaktighet

Personuppgifterna behandlas i regel så länge som kundrelationen är i kraft. Vi förstör föråldrade och onödiga uppgifter på tillbörligt sätt. Vi bevarar personuppgifterna bara så länge som det behövs för att genomföra de behandlingsändamål av personuppgifterna som definierats i denna dataskyddsbeskrivning. Uppgifterna kan behöva bevaras längre än den ovan nämnda tidsperioden till följd av skyldigheterna i bokföringslagen eller någon annan tillämplig lag. Vi beviljar garanti (2–25 år) på vissa produkter, vilket även förbinder oss att bevara kundens inköpsuppgifter.

8. Principerna för skyddet av registret

Uppgifterna har sparats i den registeransvariges system som är skyddat med en brandvägg. Åtkomst till systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Åtkomst till och rätt att använda de uppgifter som sparats i systemet har endast vissa, på förhand definierade anställda hos den registeransvarige. Mirror Line AB ombesörjer dataskyddet enligt bästa förmåga.

Vi kan även lägga ut behandlingen av personuppgifter delvis till tredje part, varvid vi genom avtal ser till att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt på ett tillbörligt sätt.

9. Rätt till insyn och rätt att kräva att uppgifterna korrigeras

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om honom i personregistret samt rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras och även i övrigt att åberopa sina rättigheter som tryggats genom personuppgiftslagen. Begäranden med anknytning till ärendet skickas till info@mirrorline.se

Efter begäran skickar vi anvisningar för identifiering per e-post. Efter identifiering skickar vi uppgifterna inom en rimlig tid.

Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har med stöd av personuppgiftslagen rätt att förbjuda att registerföraren behandlas uppgifter om honom för direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring samt för marknads- och åsiktsundersökningar. Ett sådant förbud kan när som helst ges åt den person som nämns i punkt 2.

KONTAKTUPPGIFTER

Mirror Line AB
559213-0362

Tel. +4670 2080 580
info@mirrorline.se